Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika, pompy ciepła – inwestuj w swój dom i oszczędzaj! ?

Ulga termomodernizacyjna - inwestuj i oszczędzaj

Warto dowiedzieć się czym dokładnie jest ulga termomodernizacyjna fotowoltaika, pompy ciepła, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zakończyłeś pracę, która miała na celu dostosować obiekt w taki sposób, by m.in. zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Dlaczego? Ponieważ orientowanie się w temacie rodzajów wsparcia finansowego na tego typu cele pozwoli Ci na generowanie oszczędności, świadome inwestycje, tworzenie domu nowoczesnego, wydajnego oraz ekonomicznego.

Spis treści

 1. Ulga termomodernizacyjna, co to jest?
 2. Odliczenie w ramach ulgi od kiedy?
 3. Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje?
 4. W ramach ulgi termomodernizacyjnej
 5. Warunki odliczenia w ramach ulgi
 6. Proces odliczenia ulgi krok po kroku
 7. Wysokość maksymalna ulgi termomodernizacyjnej
 8. Czy da się stracić prawa do ulgi?
 9. Najczęstsze pytania o ulgę termomodernizacyjną
 10. Ulga termomodernizacyjna – podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna, co to jest?

Ulga termomodernizacyjna, co to jest

Ten rodzaj ulgi został wprowadzony nowelizacją ustawy z zakresu dot. podatków dochodowych od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym zryczałtowanym od wybranych przychodów przez osoby fizyczne 9 listopada 2018 roku. Ulga ta, polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację działań o charakterze termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

! Odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można wydatków, które zostały poniesione w trakcie udowy budynku.

Odliczenie w ramach ulgi od kiedy?

Kwestie ulgi termomodernizacyjnej zostały wdrożone w życie 1 stycznia 2019 roku i od tej daty w pełni funkcjonują. Podatnicy chcący skorzystać z ulgi mogli to zrobić już w roku 2020 – podczas przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT.

Ulga termomodernizacyjna – komu przysługuje?

Ulga termomodernizacyjna, komu przysługuje

Adresatami tego działania są osoby fizyczne, które opłacają podatek według:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • skali podatkowej 17% (mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku) lub 32% (mogą otrzymać do 16 960 zł),
 • 19 % stawki podatku liniowego (mogą otrzymać zwrot do 10 070 zł).

Ponadto osoby te, by skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej muszą posiadać prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, będąc jej właścicielem lub współwłaścicielem.

Za budynek mieszkalnym jednorodzinnym uważa się:

 • budynek wolnostojący,
 • budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Budynek powinien służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Maksymalnie można wydzielić w obiekcie dwa lokale mieszkalne lub jeden z lokalem użytkowym, który nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej

W ramach ulgi termomodernizacyjnej - materiały - usługi

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej można od podatku odliczyć różnego rodzaju usługi, jak i materiały, które w sposób szczegółowy zostały wyszczególnione poniżej.

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów ociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,

Kolektor słoneczny z osprzętem

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • fotowoltaika,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,

Ulga termomodernizacyjna - wymiana stolarki okiennej

 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,

Termomodernizacja - montaż pompy ciepła

 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Warunki odliczenia w ramach ulgi

Aby mieć pewność, że ulga zostanie odliczona, należy mieć na uwadze, że odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • zostały wymienione w formie załącznika do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, Dz. U. poz. 2489 z 21 grudnia 2018 roku,
 • są stricte związane z działaniem o charakterze termomodernizacyjnym, które musi zostać zakończone do trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek,
 • mają potwierdzenie w postaci faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku,
 • nie podlegały żadnemu dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej / zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu – ordynacji podatkowej.

Proces odliczenia ulgi

 • W celu skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej należy dokonać odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki.
 • Jeśli wskazana i potwierdzona kwota dotycząca wydatków nie została pokryta w przychodzie podatnika we wskazanym okresie, wówczas będzie ona możliwa do odliczenia w przyszłych latach, maksymalnie takie działanie może być powielane przez okres 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość maksymalna ulgi termomodernizacyjnej

 • Na montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej czy też innego produktu lub usługi termomodernizacyjnej maksymalnie odliczyć można do 53 000 zł.
 • Warto mieć na uwadze to, że limit ulgi termomodernizacyjnej jest możliwy do wykorzystana na kilka różnych przedsięwzięć.
 • Wskazany limit dotyczy podatnika, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Czy da się stracić prawa do ulgi?

Tak, jeśli, działania termomodernizacyjne nie zostaną zrealizowane w okresie 3 lat, wówczas podatnik ma za zadanie zwrócić wysokość otrzymanych kwot.

Najczęstsze pytania o ulgę termomodernizacyjną

 • Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

W celu odliczenia ulgi należy wypełnić PIT/O, który składa się w urzędzie skarbowym wraz z drukiem PIT, można go złożyć z takimi zeznaniami podatkowymi, jak: PIT37, PIT36LS, PIT36L, PIT36S, PIT36, PIT28S, PIT28. W wersji PIT/O znajduje się sekcja zatytułowana – Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym miejscu należy wpisać odliczenie od dochodu. * Małżonkowie wypełniający wypełniający PIT36 lub PIT37 wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O, a gdy rozliczają się osobno, wówczas każdy z nich powinien wypełnić dokument niezależnie.

 • Czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku?

Tak. Od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczać wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Instalacja fotowoltaiczna, jest jak najbardziej możliwa do odliczenia od podatku.

 • Ulga termomodernizacyjna jaki pit?

Odliczenie strat związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi uzupełnia się w załączniku PIT/O (często zwany jest także PIT-em 0), jest to załącznik do zeznania głównego, którym jest przede wszystkim PIT37, PIT36 czy PIT28. Ulgę można także odliczyć od podatku w usłudze Twój e-PIT.

 • Czy właściciel mieszkania może skorzystać z ulgi na termomodernizację?

Nie. Wskazanej uldze podlegają osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów. Osoby będące właścicielami mieszkań mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Ulga termomodernizacyjna – podsumowanie

Ulga termomodernizacyjna - podsumowanie

Będąc właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego warto wiedzieć czym jest ulga termomodernizacyjna i jakie warunki należy spełniać, by móc z niej skorzystać. Jest to możliwość, która pozwala na zaoszczędzenie części pieniędzy, które zostały zainwestowane w dom i jego:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Zainteresować Cię może także: